Gevolgen
  • Wanneer de taalverwerving van het kind niet op gang komt dan is de interactie tussen de ouders en de kinderen in sterke mate verstoord. Ook het taalaanbod is vaak veel te simpel van aard en zo komt het dat het voor het kind weinig leermogelijkheden biedt. Zo hebben personen met een gehoorstoornis vaak problemen om te communiceren.
  • Gehoorstoornissen kunnen ook leiden tot evenwichtstoornissen en motorische co√∂rdinatie. Dit uit zich in verminderde fitheid, snelheid van bewegingen lijkt trager te zijn, verminderd ritmegevoel dat motoriek en dans bemoeilijkt. Vooral kinderen met een gehoorstoornis gepaard met vesibulaire (anatomisch nauw verbonden aan het slakkenhuis) disfunctie komen deze gevolgen aan bod.
  • Personen met een gehoorstoornis kunnen ook gevoelens van depressie en angst rapporteren, dit is vooral bij geleidelijk postlinguale doven.
  • Ook kunnen gehoorstoornissen leiden tot problemen in de opvoedingssituaties van dove kinderen, heel wat dove kinderen vertonen namelijk gedragsproblemen. Volgens onderzoek is dit percentage beduidend hoger dan bij horende kinderen. Ook in de gezinssituatie kunnen er verstoringen optreden zoals voorbeeld een slechte communicatie tussen ouder en kind, dit kan leiden tot belasting voor het hele gezin.
  • Nog een gevolg van doofheid is dat de taalontwikkeling bij kinderen slecht of erg traag verloopt. Ook de verwerving van de gebarentaal verloopt bij veel dove kinderen vertraagd. Bijvoorbeeld bij het maken van een zin, is het voor dove kinderen erg moeilijk om de juiste opbouw van die zin te maken. De auditieve stoornis belemmert de communicaitie op zowel inhouds- als betrekkingsniveau. ("wat wordt gezegt en wat wordt bedoelt?')
  • Voor personen die op later leeftijd doof zijn geworden is het vaak moeilijk nieuwe manieren van communicatie aan te leren. Personen die vanaf hun geboorte al doof zijn zullen over het algemeen een minder grote woordenschat hebben en meer moeite hebben met spreken. Vaak is er ook een algemene kennisachterstand.
  • Mede omdat de handicap veelal onzichtbaar is, kunnen er misverstanden optreden, die er toe kunnen leiden dat betrokkene zich niet begrepen of niet serieus genomen voelt.
  • Ook is het vermoeiend want een slechthorend persoon moet continu ingespannen luisteren. Vooral in situaties met veel achtergrondsgeluiden is dit erg vermoeiend.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License