Lijsten

Trefwoordenlijst

 • Auditief
 • Communicatie
 • 'Dovenidentiteit'
 • Gebarentaal
 • Gehoorverlies
 • Gehoorstoornis
 • Liplezen
 • Motorische ontwikkeling.
 • Taalontwikkeling

Lijst met moeilijke woorden

 • Adequaat = geschikt voor het Beoogde Doel
 • Agens Luchtverontreinigende stof die nadelige effecten kan veroorzaken
 • Ambivalent met twee Verschillende waarden van de mogelijkheden
 • Audiometrie gehooronderzoek
 • Bilaterale gehoorstoornis = gehoorstoornis aan beide kanten dit Zowel aan de linkerkant en rechterkant
 • Biomechanisch met betrekking Met de biomechanica. (leer van de Menselijke movements in het dagelijks leven en bij revalidatie)
 • BOA = Behavioral Observation Audiometrie
 • Borderline range = de scores vallen binnen een grensgebied between niet en wel afwijkend
 • Centrale Doofheid = voldaan betrekking tot het centrale zenuwstelsel (ruggenmerg, hersenen)
 • Cognitive processes = denkprocessen
 • Conductieve Doofheid = geleidingsdoofheid
 • Conform = overeenstemmend met …
 • Congenitaal = aangeboren
 • Degeneratie = verminderen, verouderen van
 • Deprivatie = tekort aan Invloed, aan Bepaalde zintuigen
 • Disfunctie = gestoorde functie, functioneel gebrekkigheid
 • Eclectisch = Het beste uitkiezend
 • Fletcherindex / Hoorindex: De gemiddelde waarde van de drie drempelverschuivingen.
 • Fonologie = omvat de Verschillende aspecten van gesproken taal
 • Fragmentarisch fragmenten uit bestaand
 • Fungeert = werking, FUNCTIONEREN
 • Gedepriveerd = onderbedeeld
 • Hypoactief Verlaging, verzwakking van de activiteit
 • Hypoactieve vestibulaire functies = Vermindering van de vestibulaire functies, van het inwendig oor
 • Input = de capaciteit
 • Interieur = laag
 • Internaliseren tot onderdeel van het innerlijk maken = zich eigen maken
 • Inadequaat = niet passend
 • Kinesthetisch = met betrekking tot de kinesthesie
 • Kinesthesie = bewegingszin
 • Clinical range = de scores vallen binnen een grensgebied sterven Duidelijk afwijken
 • Modulatie = de stembuiging
 • Morfologie = de verschijnselen als woordvormen, Afleidingen en Samenstellingen
 • Nefast = rampzalig
 • Neurologisch = behoren tot, ontmoette betrekking hebbend op de neurologie, uit het oogpunt daarvan
 • Neurosensoriële Doofheid = Doofheid voldaan betrekking op het zenuwstelsel en de zintuigen
 • Otoscopie = Onderzoek met een hoorspiegel
 • Oto-akoestische emissies = techniek sterven deur geluidecho's het slakkenhuis Stuurt
 • Pragmatiek = de taalgebruiksystematiek
 • Perinataal = rondom de geboorte
 • Perceptieve slechthorendheid = slechthorigheid deur problemen in het slakkenhuis
 • Postlinguale Doven = mensen die doof zijn geworden Nadat ze een normale Taalontwikkeling doormaakten
 • Postnataal = na de geboorte
 • Pragmatisch = Gericht op feiten
 • Predominiant = overheersend
 • Prelinguale Doven = mensen die doof geboren zijn geworden van de voordat zij kwamen in de fase waarin de natuurlijke taalverwerving plaatsvindt
 • Prenataal = voor de geboorte
 • Presbyacusis = ouderdomsdoofheid
 • Prevalentie = de prevalentie van een aandoening is het aantal per duizend Gevallen van per honderdduizend op een Specifiek moment in de bevolking
 • Restgehoor: de nog Aanwezige perceptie van geluiden, trillingen ondanks de Beperking.
 • Semantics = de betekeniselementen van woorden waarmee ze van elkaar Onderscheiden Kunnen worden
 • Sensomotorische = sensorische: betrekking hebbend met de zintuigelijke waarneming, Motorisch: betrekking hebbend met de beweging
 • Sensorische deprivatie = tekort aan zintuiglijke indrukken
 • Sequentiële = opeenvolging
 • Somatisch = Lichamelijk
 • Spelaudiometrie = een onderzoeksprocedure waarbij de proefpersoon woord getraind om een specific respons te geven NA van een auditieve stimulus het horen
 • Spraakafzien= (vroeger Vaak liplezen genoemd) is het aflezen van klanken van iemands mond gecombineerd met informatie uit non-verbale informatie Zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal
 • Spraakreceptie = waarmening met betrekking tot spreken
 • Subjectieve Tonale Audiometrie = hand opsteek-methode
 • Syndromaal = samengaand met andere stoornissen
 • Syntaxis = de opbouw van een zin
 • Verbale representatie = Verbaal: mondeling, met betrekking tot spreken, representatie: weergave van
 • Vestibulair = behoren tot het vestibulum, de Voorhof van het inwendig oor

Lijst van specialisten

 • Chris De Bal is aanwezig op het IASSID wereldcongres in Montpellier. IASSID staat voor Internationale Vereniging voor de wetenschappelijke studie van verstandelijke handicap. De organisatie heeft tot Doel internationale onderzoek op het gebied van verstandelijke handicap te Stimuleren en ondersteunen.
 • Evenhuis en Magtzaam, (1999). Zij schreven Verschillende boeken over Uiteenlopende onderwerpen, en deden vele experimenten, onder andere omtrent mensen met een auditieve Beperking.
 • Prof. dr. Ingeborg Dhooge afgestudeerd als geneesheerspecialist in de neus-keel-oorheelkunde, later Werd Zij doctor in de Medische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen (NL). Naast Haar werk als geneesheer Zij heeft les in de opleiding geneeskunde, logopedie en audiologie en in de vorming van specialisten neus-keel-oorartsen. Zij is ook secretaris van de Vlaams-Nederlandse werkgroep voor kinder neus-keel-oorheelkunde en lid van de internationale werkgroep rond middenoorpathologie. Zij is lid van de Wetenschappelijke Adviescommissie rond gehoorscreening bij kinderen.
 • Tom De Neve heeft een Hoorcentrum in Eeklo.
 • Van Waelvelde Hilda is een Docent Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Gent. Zij schreef Verschillende nationale en internationale boeken en artikels. Deze situeren Zich binnen de Kinesitherapie Vooral bij kinderen met een milde neuromotorische disorders.
 • Ed de Bruin is een geregistreerd Relatie-en Gezinstherapeut is en Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en schrijft Verschillende artikels over en voor dovenden en slecht horenden.
 • Barbara Brauer is zelf een pre-linguaal dove sterven werkt als onderzoekster naar hulpverlening voor Doven en Slechthorenden.
 • Nick Kitson is een psychiater in het Pathfinder Institute in Londen. Dit is een psychiatrische kliniek voor Doven Met een breed aanbod van voorzieningen.
 • Dr.H.Knoors is directeur van het Diagnostisch Centrum Viataal, een organisatie voor Beter Horen, zien en communiceren.

Lijst van organisaties

 • Audiologisch Centrum voor vervolgonderzoek.
 • Centra voor gezinsbegeleiding.
 • Comissie Nederlandse gebarentaal.
 • GGMD: Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening
 • SCP: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Trimbos-instituut: landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg.
 • VDO: Vereniging Doven Oostende.
 • Kind en Gezin
 • NVAZ: Nederlandse Vereniging van Artsen in de Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
 • Het GielsBos: wooneenheden met in totaal honderd volwassenen met een matig tot diep verstandelijke handicap
 • IASSID: Internationale Vereniging voor de wetenschappelijke studie van verstandelijke handicap
 • Viataal Diagnostisch Centrum: een Audiologisch centra.
 • Academisch centrum voor jeugdpsychiatrie Curium: een voorziening waar kinderen en jongeren in behandeling Kunnen gaan voldaan Ernstige psychiatrische problemen.
 • Riagg centrums: een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Ze behandelen mensen met psychische en psychiatrische problemen.
 • Nederlandse doventolken dienst: een dienst waar doven een tolk Kunnen vragen.

Bibliografische lijst

Boeken

BECK G. & DE JONG E. Opgroeien in een horende wereld. Dove kinderen en adolescenten: ontwikkeling, problemen, psychische hulpverlening, Twello: Van Tricht, 1990.

BIJL GRAAF R. & R. Geestelijke gezondheid van doven. Psychische problematiek en zorggebruik van dove en ernstig slechthorende volwassenen, Trimbos-instituut, Utrecht, 1998.

DOORNKATE L. Copingstijlen bij volwassen doven. Vrije Universiteit, Amsterdam, 1994.

Eldik T. Psychische problemen, gezinsbelasting, gezinsfunctioneren en meegemaakte stress bij dove kinderen. Een klinisch-epidemiologisch onderzoek. Dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam, 1998.

Eldik T. & W. VEERMAN Probleemgedrag en opvoedingsomgeving van dove kinderen. In: Handboek Kind & adolescent, 21 (2000), p. 232-251

IJsseldijk F. De ontwikkeling van de woordenschat bij dove kinderen

LEM G.J. Fortgens & C. Totale Communicatie en lezen. Twello: Van Tricht

TIJSELING C, Doof of zo? wegwijzer bij gehoorverlies, Utrecht, 2009

Tijdschriften

BIJL GRAAF R. & R. prevalentie en relevante achtergrondkenmerken van Ernstige Doofheid en slechthorendheid. In: Engels Tijdschrift voor Geneeskunde, Nr. 142, 1998

DE KEGEL A., DHOOGE I. & VAN DE WAELVELDE H. Evenwicht, een Belangrijk Knelpunt in de motorische ontwikkeling van kinderen met een gehoorstoornis. In: Stimulus, jg. 27, Nr. 3, 2008.

DE BRUIN E. Netwerkhulpverlening aan dove mensen. In: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 52, 1997, blz. .. .. 621-632.

Kranten

BERTRAND K. Eerste lerares. In: Het Laatste Nieuws /Oostkust, 22 september 2009.

BOSMANS K. Orkest speelt voor slechthorende kinderen. In: Het Laatste Nieuws / Leuven-Brabant, 19 november 2009.

De Herdt B. Bommetje Veroorzaakt Commotie op school. 5 december 2009.

JACOBS D. Dit is meer dan een school. In: Het Belang van Limburg, 23 oktober 2009.

VAN ROMPAEY C. Ook Vlaams Belang laakt Standpunt over doventolken. In: Gazet van Antwerpen, 25 februari 2009.

VAN VLIET G. Eerste rusthuis voor doven. In: Het Laatste Nieuws / Waasland, 26 november 2009.

Internet

http://www.fevlado.be/
http://doven.be/
http://doven.pagina.nl
http://www.stichtingplotsdoven.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License