Standpunten Van Politieke Partijen

Wij bespreken de politieke partijen aan de hand van GRIP, wat GRIP is en wat het doet zie je in onderstaand bestand.

Informatie over GRIP

Standpunten van de politieke partij: Sp.a

5JF8QZCAKCST7ZCA39XB97CAVWXSLNCA37Y2YICA9QTZGACAGSA72CCAQN2HI2CA6A2XAGCASUHRHSCA78AOSJCAY2W9ROCACKHD6ECAG4VTANCAV0DGO5CAIDAV3SCAXU9UE0CA8Z1F0CCA6ZPAVK.jpg

a. Visie op handicap

De groep personen met een handicap wordt in het verkiezingsprogramma van sp.a verschillende keren vermeld als een “kansengroep”, net zoals bijvoorbeeld etnisch-culturele minderheden en holebi’s. Men kijkt vooral uit het sociaal model: personen met een handicap zijn een achtergestelde groep wiens rechten en kansen bedreigd worden. Specifieke maatregelen zijn nodig om de achterstelling weg te werken. Net als andere kansengroepen nemen personen met een handicap een niet onbelangrijke plaats in in dit verkiezingsprogramma.

b. Thema’s Politiek Manifest van GRIP

Recht op ondersteuning op maat en directe financiering
In verband met het recht op ondersteuning lezen we het volgende:
“Recht op zorg mag niet langer gebonden zijn aan de aard van de aandoening of de leeftijd. Vijfenzestigplussers, mensen met een chronische aandoening zoals mucoviscidose, fibromyalgie, MS,… psychiatrische patiënten en personen met een handicap moeten alle evenwaardige zorg en hulpmiddelen krijgen voor dezelfde prijs”.
De sp.a wil de wachttijden voor gepaste zorg drastisch inkorten, en wel door “meer capaciteit, flexibiliteit en meer zorgcoördinatie en zorgregie”. De partij wil dat “de volgende regering van bij de start concrete bindende engagementen neemt op het vlak van aantallen en bedragen. Per sector en provincie en voor Brussel moeten er uitbreidingsplannen opgesteld worden voor de legislatuurperiode.”
Het is interessant dat sp.a dit thema wil meenemen na de vorming van de nieuwe regering en concrete bedragen op papier wil krijgen. Er wordt echter in het verkiezingsprogramma niet bij aangegeven wat voor sp.a aangewezen aantallen en bedragen zouden kunnen zijn.
Maatregel 307 van het programma heeft het over het “versterken van de sturing van de zorgvrager door de verdere uitbouw van het persoonlijk assistentiebudget, het persoonsgebonden budget en diverse vormen van zorg op maat”. De sp.a wil “dat deze uitgebouwd worden tot reguliere werkmethoden in de gehele zorg”.

Krantenartikels S.pa

Minister van Onderwijs Vandenbroucke pleit voor hervormingen in het onderwijslandschap: er moet meer 'zorg op maat' komen voor kinderen met specifieke leer-en zorgbehoeften. De hervormingen houden twee nieuwe begrippen in: clusters en zorgniveaus.
Er komen vier nieuwe clusters, deze hebben de maken met de leerkenmerken van de leerlingen.
Het gaat om:
- geen beperkingen (alle leerlingen die niet onder de andere clusters vallen. Hierbij zijn ook leerlingen die extra aandacht nodig hebben, bv. omwille van een anderstalige thuis)
- beperkingen bij het leren (bv. dyslexie)
- functiebeperkingen (bv. slechthorend)
- beperkingen in de sociale interactie (bv. autisme).

Hieronder de link naar het hele artikel

Krantenartikel S.pa

Standpunten van de politieke partij: CD&V

X59TLBCAZWMHR8CADY0ZEDCAFTYS8ICAHM11UGCA3UTKMACAD2V9RBCA5Q6K4MCADD0ZWJCAUQCX2ACAR9JY9ICAMN2DZ6CA8YI7IDCA2SIXIWCAD0LL4ECAB5WVWCCAK2VBKYCAHRXX9GCAY8HDH2.jpg

a. Visie op handicap

In het eerste algemene hoofdstuk worden personen met een handicap vernoemd wanneer het gaat over verzorgen: “In een actieve kansensamenleving moeten kwetsbare mensen, wie zorg, hulp en bescherming behoeft, mee kunnen delen in welvaart en welzijn. (…) ouderen en personen met een handicap moeten omringd en verzorgd kunnen worden, professioneel en door zijn eigen kring”.
Het beschermende en verzorgende lijkt ons ook centraal te staan in het hele programma.

b. Thema’s Politiek Manifest van GRIP

Inclusief beleid / gelijkekansenbeleid:
We lezen een principiële keuze voor een inclusief beleid: “De CD&V kiest voor een inclusief beleid voor personen met een handicap. Waar nodig wordt dit beleid (zorg, welzijn) specifiek. De minister verantwoordelijk voor het welzijns- en zorgbeleid coördineert het beleid voor personen met een handicap en beschikt over de nodige financiële middelen en beleidsinstrumenten om een vooropgesteld inclusief beleid en een specifiek zorgbeleid te kunnen ontwikkelen, uit te voeren en in stand te houden.”
Hoe dit echter vorm moet krijgen, blijft verder vaag. Als het een verderzetting is van de huidige koers die door de drie CD&V-ministers van welzijn is gevaren, hebben we onze twijfels bij dit “inclusief beleid”.

Marianne thyssen deelt in de mening dat speelgoed het gehoor van kinderen niet mag beschadigen. Het Europees Parlement legde voor het eerst wettelijke normen vast . Gespecialiseerde instituten zullen rekening houden met de gevoelige oortjes van kinderen tot drie jaar. Nu bestaan er enkel normen voor kinderen jonger dan 10 maanden. De nieuwe Europese regels houden rekening met de allerjongsten en beschermen alle kinderen beter tegen overmatig geluid.

Op initiatief van Joke Schauvliege en Jo Vandeurzen vond op dinsdag 1 december een conferentie plaats over muziekgerelateerde geluidshinder en gehoorschade. Daarnaast waren ook geluidsdeskundigen, vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg en uit de jeugd- en muzieksector aanwezig. Volgens minister Schauvliege was er duidelijk nood aan een overleg en een strategie voor de toekomst. Ze kreeg heel wat reacties op haar uitspraak over het probleem van gehoorschade. Het probleem is nu bespreekbaar en dat wijst volgens Schauvliege al op een mentaliteitswijziging. Via deze conferentie willen ze graag tot een maatschappelijke gedragen oplossing komen.

Krantenartikel CD&V

Standpunten van de politieke partij: Groen!

groen.jpg

a.Visie op handicap

Personen met een handicap worden gezien als burgers die volwaardig moeten kunnen meedraaien in de samenleving en daartoe de nodige ondersteuning moeten krijgen.

b.Thema’s Politiek Manifest van GRIP

Recht op ondersteuning op maat en directe financiering:
(over het decreet PGB): “(…)De voorbije periode is weinig vooruitgang gemaakt met de uitvoering van dit decreet. Dit jaar werd eindelijk een experiment opgestart. Groen! wil dat het systeem van persoonsgebonden budget voor personen met een handicap versneld wordt uitgewerkt. “
“Ook binnen de zorg voor personen met een handicap gaat zorg op maat hand in hand met het slopen van de muren tussen de sectoren. Een persoon met een handicap kan met zijn of haar persoonsgebonden budget ook zorg inkopen bij een dienst voor thuiszorg bijvoorbeeld.(…)”
Groen! maakt een duidelijke keuze voor het PGB en legt bovendien de nadruk op het principe om het PGB flexibel te kunnen inzetten over de sectoren heen.

Standpunten van de politieke partij: Lijst Dedecker

logoLijstDedecker.jpg

a.Visie op handicap

Het is niet zo gemakkelijk om in het verkiezingsprogramma een duidelijke visie op handicap te ontdekken, omdat mensen met een handicap er nauwelijks aan te pas komen. De enige plaats waar zij rechtstreeks vernoemd worden is helemaal aan het einde als het gaat over de wachtlijsten in de zorgsector en eerder als het gaat over het buitengewoon onderwijs.
De algemene indruk is dat personen met een handicap mensen zijn die niet meekunnen in de gewone samenleving (en hoe zwaarder hun beperking, hoe moeilijker ze in de gewone samenleving meekunnen). Mensen met een handicap zijn mensen die een aantal zaken niet kunnen (defectdenken, medisch model), maar die menselijkerwijze verzorging moeten krijgen en best in aparte instellingen. Hoe minder die zorg kost hoe beter. Van een sociaal model is geen sprake.

b.Thema’s Politiek Manifest van GRIP

“De wachtlijsten in de gehandicaptensector wegwerken moet een prioriteit worden en vergt grotere budgetten. (…) Thomashuizen naar Nederlands model zouden hier soelaas kunnen brengen.”
LDD schuift de Thomashuizen naar voor als de oplossing voor het betaalbaar maken van de zorg. Uit de Nederlandse ervaring blijkt echter dat de Thomashuizen niet zonder meer een goedkope oplossing zijn. Bovendien gaat het nog steeds over aanbodsgestuurde zorg.
“Er moeten ook antwoorden worden geformuleerd op maat van de gehandicapte. Volwassen gehandicapten moeten immers over de mogelijkheid beschikken om te kunnen overschakelen van een school naar een specifieke voorziening voor volwassenen, zoals een werkplaats, een dagcentrum, of een aangepaste woonvorm. Daartoe stimuleren we het oprichten van bijkomende gespecialiseerde centra.”
LDD legt in de weinige tekst die op personen met een handicap van toepassing is, de nadruk op het uitbreiden van een apart circuit voor personen met een handicap. Voorstellen voor een meer inclusieve samenleving blijven uit. Het evenwicht is hier helemaal zoek.

Standpunten van de politieke partij: N-VA

n-va.jpg

a.Visie op handicap

Uit het programma van de NV-A is niet zo gemakkelijk op te maken hoe men naar handicap kijkt. Het is wat zoeken naar visie. De vele maatregelen rond toegankelijkheid maar ook de keuze voor zaken zoals de koppeling van het recht op ondersteuning aan PGB kunnen wijzen op de opinie dat mensen kansen moeten krijgen om hun leven uit te bouwen zoals andere burgers.

b.Thema’s Politiek Manifest van GRIP

Recht op ondersteuning op maat en directe financiering:
“De N‐VA wil voluit de kaart trekken voor zorguitbreiding en zorgvernieuwing. Nieuwe noden zullen opduiken en vragen een passen antwoord. Om de wachtlijsten weg te werken, zal een ernstige inspanning moeten worden geleverd met de automatische toekenning van het persoonsgebonden budget (PGB) als stok achter de deur. Dit als hefboom om dit instrument op kruissnelheid te brengen.” Concreet stelt men voor: “Iedereen met een handicap en een urgente zorgbehoefte krijgt na zes maanden op de wachtlijst automatisch een persoonsgebonden budget (PGB)… “
Dit klinkt ons uiteraard als muziek in de oren. We vragen ons wel af hoeveel de N-VA schat dat dit zal kosten, waar men dit geld zal vandaan halen en op welke terrein dij deze maatregel willen invoeren.

Krantenartikel N-VA

Standpunten van de politieke partij: Open VLD

LogoOpenVLD.jpg

a.Visie op handicap

De nadruk ligt op “mensen met een handicap emanciperen, niet betuttelen” en het recht op een goede kwaliteit van leven. Mensen met een handicap zijn individuen die meer zeggingskracht moeten krijgen. Mensen met een handicap zijn mensen met mogelijkheden om te groeien (naar bijvoorbeeld een job in de reguliere economie). Open VLD legt meer de nadruk op het individuele, terwijl bijvoorbeeld bij sp.a pmH eerder naar voor komen als achtergestelde groep.

b.Thema’s van het Politiek Manifest van GRIP

Recht op ondersteuning op maat en directe financiering:
Open VLD legt in haar verkiezingsprogramma erg de nadruk op recht op zorg en zorgvernieuwing:
“Resolutie 164. Open VLD wil emanciperen, niet betuttelen. Daarom staan we voor een vraaggestuurd welzijnsbeleid, op maat van elke zorgbehoevende. Voorzieningen en zorgverleners moeten rekening houden met de wijze waarop mensen hun leven willen inrichten, niet omgekeerd.”
“Resolutie 165. Voor Open VLD moet zorg betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Daarvoor moet de gebruiker en niet zozeer de voorziening gesubsidieerd worden. Zo wordt elke zorggebruiker en elke zorgverstrekker gelijk behandeld.”
“Resolutie 183. Open VLD wil dat voor 1 juli 2010 de nodige besluiten worden genomen om het systeem van het Persoonsgebonden Budget voor mensen met een handicap volledig in werking stelt. Het persoonsgebonden budget per persoon met een handicap wordt ook doorgevoerd als financieringsvorm voor personen die in een voorziening verblijven. Op die manier geven we hen meer zeggingskracht. Het budget wordt bepaald in functie van de zorgbehoevendheid.”
Positief is dat Open VLD heel duidelijk de kaart trekt van de zorgvernieuwing. Het is zelfs de enige partij die de termijn

Artikel Open Vld

Standpunten van de politieke partij: Vlaams Belang

images.jpg

a.Visie op handicap

Voor het Vlaams Belang is het leven het hoogste goed. Het doorgeven van het leven drukt de band uit tussen de generaties. Het verwekken van leven en het opnemen van zorg voor de zwakste in de samenleving - het ongeboren kind, de mens met een handicap en de terminaal zieke - 'sticht' gemeenschap.
Een menswaardige gemeenschap bestaat niet uit geïsoleerde individuen. De vrije mens is immers verankerd in de wezenskenmerken van zijn volk en van zijn cultuur. Solidariteit is de wisselwerking tussen de mens en die kleinere en grotere gemeenschappen waartoe hij behoort.

De volksgemeenschap van burgers, die voldoende verbondenheid hebben met elkaar, op grond van culturele identiteit of op grond van een gemeenschappelijke geschiedenis en beschaving, is ter aanvulling van het gezin en de omgeving, een sterke grondslag voor solidariteit met zwakkeren in het algemeen, de gehandicapten en de zieken in het bijzonder.

In een gezonde gemeenschap worden de uitwassen van de prestatiemaatschappij beteugeld. De overheid speelt hier, met respect voor het subsidiariteitsbeginsel, een weldoordachte rol.

Elke generatie maakt volwaardig deel uit van de volksgemeenschap.

Standpunten van de politieke partij: Slp

slp.jpg

a. Visie op handicap

Gelijke rechten en recht op ondersteuning voor personen met een handicap.
Als politieke partij gaat SLP, het vroegere spirit, in haar beginselverklaring uit van dezelfde doelstellingen als de buurtwerking rond de Vetex. Dit vertaalt zich in een sterk programma met betrekking tot diversiteit, interculturaliteit, integratie en inclusie. Dit vertaalt zich ook in de samenstelling van onze lijsten voor de Vlaamse en Europese verkiezingen: een bonte mengeling van jong en oud, van hier en ooit van elders geweest, van hardwerkende Vlamingen en mensen uit kansengroepen, van ploegarbeidsters en truckchauffeurs, alleenstaande vrouwen met kinderen, universitairen, zelfstandigen, studenten en gepensioneerden, katholieken en moslims. Kortom, een mooie afspiegeling van onze samenleving.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License