Syntheses van teksten

SYNTHESE ARTIKEL CÉLINE

In het artikel “Verschillen in kwetsbaarheid en welbevinden tussen prelinguaal en postlinguaal dove volwassenen” wordt er een onderscheidt gemaakt tussen twee soorten doofheid. Er zijn namelijk prelinguale en postlinguale doven. De laatste groep doven wordt nog eens onderverdeeld in twee groepen, de plotselinge postlinguale doven en de geleidelijke postlinguale doven. In het artikel vermelden ze dat meningitis en rubella de oorzaken zijn van prelinguale doofheid, dat meningitis de oorzaak is van plotselinge postlinguale doofheid en dat de erfelijke factoren de oorzaak zijn van geleidelijke postlinguale doofheid. Ze geven de verschillen in kwetsbaarheid aan en het psychisch welbevinden wordt ook per soort doofheid beschreven. Als laatste kun je de resultaten van een onderzoek terug vinden in het artikel. Daar staat bijvoorbeeld bij dat prelinguale dove vrouwen vaker een vaste partner hebben dan postlinguale dove vrouwen en ook dat prelinguale doven meestal lager opgeleid zijn dan postlinguale doven.

Zie powerpoint en verwerking van het artikel.

SYNTHESE ARTIKEL ANGELIQUE

"Evenwicht, een belangrijk knelpunt in de motorische ontwikkeling van kinderen met een gehoorstoornis." In het artikel wordt vermeld dat volgens Kind en Gezin er jaarlijks 2,5 tot 3 duizend kinderen geboren worden met een gehoorstoornis. Door hun gehoorstoornis kunnen deze kinderen sneller leiden aan vestibulaire (anatomisch nauw verbonden aan het slakkenhuis) disfunctie. Deze stoornis gepaard met gehoorstoornis kan lijden tot evenwicht- en motorische stoornissen. Dit uit zich in verminderde fitheid, verminderde visueel- motorische coördinatie, bewegingen die trager lijken te zijn, verminderd ritmegevoel dat motoriek en dans bemoeilijkt.
Belangrijk in de begeleiding van kinderen met deze stoornis is kinesitherapie en het opvolgen van de motorische ontwikkeling d.m.v. motorische testen met of zonder combinatie van een cochleair implantaat (gehoorapparaat). Een cochleair implantaat overbrugt de functie van de haarcellen door een directe elektrische stimulatie van de resterende gehoorzenuwen (wordt vooral gebruikt bij neurosensoriële doofheid, hier is er een degeneratie van de receptoren en epitheel van het gehoorsysteem).

Zie powerpoint en verwerking van het artikel

SYNTHESE ARTIKEL SARAH

In het artikel probleemgedrag en opvoedingsomgeving van dove kinderen kijken ze wat de factor opvoeden te maken heeft met het hebben van een auditieve beperking. Uit onderzoek bij 238 dove kinderen bleek dat er ruim 41% gedragsproblemen vertonen. Dit percentage is beduidend hoger dan dat bij horende leeftijdsgenoten. Uit gegevens van ouders bleek dat er in de opvoedingssituatie van dove kinderen diverse verstoringen optreden. Veel ouders meldden een hoge gezinsbelasting en/of een inadequaat gezinsfunctioneren. Bovendien hadden veel dove kinderen meer stress meegemaakt in hun leven dan horende kinderen. Overigens bleek in gezinnen waar sprake was van een slechte communicatie tussen ouder en kind een hoge gezinsbelasting. Gedragsproblematiek ging samen met een hoge gezinsbelasting, een inadequaat gezinsfunctioneren en veel meegemaakte stress.

Zie powerpoint en verwerking van het artikel

SYNTHESE ARTIKEL GRIET

In mijn artikel: "taalontwikkelingsstoornissen ten gevolge van doofheid", gaat de inhoud vooral over hoe dove kinderen kunnen spreken of communiceren met anderen. De kernproblematiek wordt besproken als het gehoorverlies die de toegang tot gesproken taal, en daarmee ook tot communicatie in ernstige mate belemmert. Ook de interventie wordt hier bondig besproken. De interventie in de tekst is meer en vooral gericht op de ondersteuning van de ouders.

Zie powerpoint en verwerking van het artikel

SYNTHESE ARTIKEL TALITHA

In het artikel ‘Netwerkhulpverlening aan dove mensen’ wordt vooral het onderscheid gemaakt tussen de hulpverlening die doven vroeger kregen en hoe dit geëvolueerd is. In het begin werd geacht dat doven zich aanpasten aan de horende cultuur. Nu zijn er hulpverleningen, zoals Psydon waar in de tekst meer uitleg over is gegeven, die doven hun eigen taal en cultuur laten hebben. Er is verder ingegaan op de verbetering van de hulp en hoe die het best is gegeven. Ook zijn er voorbeelde gegeven van aanmeldingsklachten, deze tonen aan met welke problemen doven veel geconfronteerd worden.

Zie powerpoint en verwerking van het artikel

SYNTHESE ARTIKEL LIEN

In mijn artikel 'Risico's, risicofactoren en kansen in de ontwikkeling van kinderen met een gehoorstoornis' gaat het vooral over de risico's en kansen voor kinderen met een auditieve beperking. Gehoorstoornissen bij kinderen zijn niet zeldzaam en kunnen de ontwikkeling ernstig belemmeren. Het artikel toont aan dat diagnostiek, behandeling en begeleiding van de gehoorstoornis vaak niet voldoende zijn om de ontwikkeling van het kind te optimaliseren. Ook moeten stoornissen op andere vlakken tijdig herkend en behandeld worden. Men streeft dus duidelijk naar een zo goed mogelijke totale ontwikkeling van kinderen met beperkingen en daarbij wil men de inbreng van de kinderarts in diagnostiek en behandeling van kinderen met een gehoorstoornis vergroten.

Zie powerpoint en verwerking van het artikel

SYNTHESE ARTIKEL SILKE

In 'Dove en slechthorende kinderen' wordt onder meer het feit beschreven dat mensen doordat ze slecht horen in een communicatief isolement kunnen geraken. Wanneer het gehoorverlies vroeg in het leven optreedt kan de taal- en gedragsontwikkeling in gevaar komen. Problemen met het gehoor mogen zeker niet onderschat worden, vroegtijdige ontdekking gevolgd door een tijdig ingezette behandeling, werpt steeds meer vruchten af. Door in het behandelingsprogramma nauwgezet vormen van revalidatie in balans te brengen met interventies die compensatie met zich meebrengen (gebarentaal) en daar waar nodig de omgeving aan te passen (gebarencursussen,…) verloopt de ontwikkeling van slechthorende en dove kinderen dusdanig dat een deel van hen (steeds een groter deel) uiteindelijk in het regulier onderwijs terecht komt. De vaardigheid van alle slechthorende en dove kinderen in het lezen en schrijven blijft echter een punt van zorg. Ook de behandeling van meervoudig gehandicapte slechthorende en dove kinderen vraagt steeds meer aandacht, evenals de ontdekking van gehoorproblemen bij onder meer verstandelijk gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen.

Zie powerpoint en verwerking van het artikel

SYNTHESE ARTIKEL EVERLY

SYNTHESE ARTIKEL JELLE

Mijn artikel 'taalontwikkelingsstoornissen ten gevolge van doofheid' uit het handboek 'Stem- Spraak- Taalpathologie' maakt een mooi overzicht over de taalontwikkeling van kinderen en maakt hierbij een vergelijking over de taalontwikkeling bij dove of slechthorende kinderen. Naast dit worden er problemen meer bepaald taalontwikkelingsstoornissen bij doven/slechthorenden kort toegelicht. Ten slotte kun je een besluit terugvinden die beschrijft dat gehoorverlies op zeer vroege leeftijd ernsitige gevolgen heeft op de spraak- en taalontwikkeling.

Zie powerpoint en verwerking van het artikel

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License