Syntheses Van Teksten

SYNTHESE VAN LIEN:

Aangeboren of op de vroege kinderleeftijd verworven perceptieve gehoorstoornissen zijn niet zeldzaam. Ze kunnen de ontwikkeling van het kind ook ernstig belemmeren. Stoornissen op andere terreinen moeten eveneens tijdig herkend en behandeld worden. Zij komen frequent voor, gerelateerd aan de oorzaak van de gehoorstoornis. Diagnostiek, behandeling en begeleiding van de gehoorstoornis alleen voldoen echter vaak niet om de ontwikkeling van de kinderen te optimaliseren. Kinderartsen hun kennis over de problematiek is gering ,gehoorstoornissen worden gezien als behorend tot het terrein van KNO-arts en audioloog. Nochtans speelt de kinderarts ook een belangrijke rol. Deze wordt verder in het artikel besproken.

powerpoint Lien en artikel Lien

SYNTHESE VAN SARAH:

In mijn artikel; Probleemgedrag en opvoedingsomgeving van dove kinderen gaat het hele artikel rond een onderzoek die gedaan werd.
Uit onderzoek bij 238 dove kinderen bleek ruim 41% gedragsproblemen te vertonen. Dit percentage is beduidend hoger dan bij dat horende leeftijdgenoten. Uit gegevens van ouders Bleek dat in de opvoedingssituatie van dove kinderen duikers Verstoringen optreden. Veel ouders meldden een hoge gezinsbelasting en / of een inadequaat gezinsfunctioneren. Bovendien hadden veel dove kinderen meer stress meegemaakt in hun leven dan horende kinderen. Overigens bleek in gezinnen waar sprake is van een slechte communicatie tussen ouder en kind een hoge gezinsbelasting. Gedragsproblematiek ging samen met een hoge gezinsbelasting, een inadequaat gezinsfunctioneren en veel meegemaakte stress.

powerpoint Sarah en artikel Sarah

SYNTHESE VAN ANGELIQUE:

Evenwicht een belangrijk knelpunt in de motorische ontwikkeling van kinderen met gehoorstoornissen. Volgens Kind en Gezin worden er in Vlaanderen jaarlijks 2,5 tot 3 duizend kinderen geboren met een gehoorstoornis. Studies tonen aan dat deze kinderen motorische achterstand hebben en meer kans hebben op een vestibulaire stoornis. Dit uit zich in verminderde evenwicht, bewegingen die trager blijken te zijn, verminderd ritmegevoel dat de motoriek en dans bemoeilijkt.
Een cochelear implantaat en kinesitherapeutische behandeling kunnen die kinderen helpen om de motoriek te verbeteren. Het cochelear implantaat overbrugt de functie van de degeneratieve haarcellen door de directe elektrische stimulatie van de resterende gehoorzenuw.Toch blijven deze kinderen gemiddeld motorisch zwakker dan kinderen zonder een auditieve beperking, dit door de evenwichtstoornissen. Het opvolgen van de motorische ontwikkeling van deze kinderen blijft zeer belangrijk.

powerpoint Angelique en artikel Angelique

SYNTHESE VAN JELLE:

Vroeg in het leven gekomen doofheid heeft ernstige stoornissen in de ontwikkeling van spraak en taal tot gevolg. recent zijn er 2 middelen onderzocht die deze gevolgen zouden moeten beperken. Het gaat hier enerzijds om het inruimen van de nederlandse gebarentaal in opvoedings- en onderwijsprogramma's van dove kinderen. En anderzijds is cohleaire implantatie voor steeds meer dove kinderen realiteit geworden. Deze twee zaken leiden tot het beter ontwikkelen van de gesproken nederlandse taal. Er gebeuren momenteel onderzoeken of dit even gunstig is voor de ontwikkeling van de lees-en schrijfvaardigheden van dove kinderen.

powerpoint Jelle en artikel Jelle

SYNTHESE VAN TALITHA:

Mijn artikel begon met een inzicht te geven over hoe de hulp aan mensen met een auditieve beperking geëvalueerd is. Vroeger werd met deze mensen niet zoveel rekening gehouden, nu bestaan er verschillende organisaties zoals Psydon die mensen met een auditieve beperking helpt. Verder werden de meeste aanmeldingsklachten uitgelegd. Hier werd uitgelegd met welke klachten doven meestal naar een organisatie stappen om geholpen te worden. Deze klachten zijn verminderd nu doven een eigen taal hebben. Vroeger werd er meer individuele hulp gebruikt, enkel de cliënt werd benaderd. Nu is er meer netwerkbenadering, de hele omringende groep van de cliënt word geholpen.

powerpoint Talitha en artikel Talitha

SYNTHESE VAN CELINE:

In het artikel “Verschillen in kwetsbaarheid en welbevinden tussen prelinguaal en postlinguaal dove volwassenen” wordt er een onderscheidt gemaakt tussen twee soorten doofheid. Er zijn namelijk prelinguale en postlinguale doven. De laatste groep doven wordt nog eens onderverdeeld in twee groepen, de plotselinge postlinguale doven en de geleidelijke postlinguale doven. In het artikel vermelden ze dat meningitis en rubella de oorzaken zijn van prelinguale doofheid, dat meningitis de oorzaak is van plotselinge postlinguale doofheid en dat de erfelijke factoren de oorzaak zijn van geleidelijke postlinguale doofheid. Ze geven de verschillen in kwetsbaarheid aan en het psychisch welbevinden wordt ook per soort doofheid beschreven. Als laatste kun je de resultaten van een onderzoek terug vinden in het artikel. Daar staat bijvoorbeeld bij dat prelinguale dove vrouwen vaker een vaste partner hebben dan postlinguale dove vrouwen en ook dat prelinguale doven meestal lager opgeleid zijn dan postlinguale doven.

powerpoint Céline en artikel Céline

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License